کمترین: 
637000
بیشترین: 
648700
قیمت تقلبی: 
637000
زمان: 
12/8 20:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 8 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 637000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 12:05","price":648500},{"date":"1396/12/08 12:15","price":648700},{"date":"1396/12/08 12:40","price":646600},{"date":"1396/12/08 12:50","price":646500},{"date":"1396/12/08 12:55","price":645700},{"date":"1396/12/08 13:05","price":644500},{"date":"1396/12/08 13:15","price":643800},{"date":"1396/12/08 13:25","price":643300},{"date":"1396/12/08 13:45","price":640800},{"date":"1396/12/08 14:00","price":639700},{"date":"1396/12/08 14:05","price":638800},{"date":"1396/12/08 14:20","price":640000},{"date":"1396/12/08 14:30","price":640200},{"date":"1396/12/08 14:35","price":640400},{"date":"1396/12/08 14:50","price":642300},{"date":"1396/12/08 15:05","price":642800},{"date":"1396/12/08 15:25","price":643300},{"date":"1396/12/08 15:35","price":643600},{"date":"1396/12/08 15:40","price":643700},{"date":"1396/12/08 15:50","price":644000},{"date":"1396/12/08 16:20","price":644400},{"date":"1396/12/08 16:45","price":644500},{"date":"1396/12/08 16:55","price":644200},{"date":"1396/12/08 17:00","price":643800},{"date":"1396/12/08 17:45","price":643300},{"date":"1396/12/08 18:05","price":643000},{"date":"1396/12/08 19:10","price":641300},{"date":"1396/12/08 20:00","price":640000},{"date":"1396/12/08 20:50","price":637000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398