کمترین: 
4753
بیشترین: 
4788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4759
زمان: 
12/8 21:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 8 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 4759 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 11:10","price":4788},{"date":"1396/12/08 11:20","price":4783},{"date":"1396/12/08 11:30","price":4773},{"date":"1396/12/08 11:40","price":4763},{"date":"1396/12/08 11:50","price":4758},{"date":"1396/12/08 12:00","price":4768},{"date":"1396/12/08 12:10","price":4758},{"date":"1396/12/08 12:20","price":4753},{"date":"1396/12/08 12:30","price":4763},{"date":"1396/12/08 12:40","price":4764},{"date":"1396/12/08 12:50","price":4768},{"date":"1396/12/08 13:00","price":4766},{"date":"1396/12/08 13:30","price":4768},{"date":"1396/12/08 13:40","price":4766},{"date":"1396/12/08 13:50","price":4763},{"date":"1396/12/08 14:00","price":4768},{"date":"1396/12/08 14:10","price":4767},{"date":"1396/12/08 14:20","price":4763},{"date":"1396/12/08 14:40","price":4767},{"date":"1396/12/08 15:00","price":4763},{"date":"1396/12/08 15:10","price":4757},{"date":"1396/12/08 15:20","price":4759},{"date":"1396/12/08 15:30","price":4756},{"date":"1396/12/08 17:00","price":4753},{"date":"1396/12/08 18:40","price":4754},{"date":"1396/12/08 19:30","price":4755},{"date":"1396/12/08 20:00","price":4759},{"date":"1396/12/08 20:10","price":4758},{"date":"1396/12/08 21:40","price":4759}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398