کمترین: 
98100.8
بیشترین: 
98184.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98100.8
زمان: 
12/8 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 8 اسفند 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 98100.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 11:00","price":98184.1},{"date":"1396/12/08 11:10","price":98165.4},{"date":"1396/12/08 11:20","price":98163.6},{"date":"1396/12/08 11:30","price":98161.6},{"date":"1396/12/08 11:40","price":98159.1},{"date":"1396/12/08 11:50","price":98147.3},{"date":"1396/12/08 14:00","price":98100.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398