کمترین: 
9910.3
بیشترین: 
9910.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9910.3
زمان: 
12/8 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 8 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 9910.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 09:10","price":9910.3}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398