کمترین: 
885.61
بیشترین: 
911.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
898.15
زمان: 
12/8 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 898.15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 02:00","price":890.5},{"date":"1396/12/08 02:30","price":891.16},{"date":"1396/12/08 03:00","price":890.41},{"date":"1396/12/08 03:30","price":887.95},{"date":"1396/12/08 05:00","price":891.42},{"date":"1396/12/08 05:30","price":885.61},{"date":"1396/12/08 06:00","price":888.29},{"date":"1396/12/08 06:30","price":890.97},{"date":"1396/12/08 07:00","price":888.27},{"date":"1396/12/08 07:30","price":890},{"date":"1396/12/08 11:00","price":896.57},{"date":"1396/12/08 11:30","price":902.4},{"date":"1396/12/08 12:30","price":911.11},{"date":"1396/12/08 14:00","price":905.88},{"date":"1396/12/08 14:30","price":895.2},{"date":"1396/12/08 15:00","price":896.58},{"date":"1396/12/08 16:00","price":902.3},{"date":"1396/12/08 17:00","price":903.5},{"date":"1396/12/08 17:30","price":902},{"date":"1396/12/08 18:30","price":899},{"date":"1396/12/08 19:00","price":888},{"date":"1396/12/08 19:30","price":891},{"date":"1396/12/08 20:00","price":888},{"date":"1396/12/08 20:30","price":891.73},{"date":"1396/12/08 21:30","price":892},{"date":"1396/12/08 22:00","price":890.06},{"date":"1396/12/08 22:30","price":888},{"date":"1396/12/08 23:00","price":897.06},{"date":"1396/12/08 23:30","price":898.15}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398