کمترین: 
10181
بیشترین: 
10854
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10724
زمان: 
12/8 23:30
قیمت بیت کوین امروز 8 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 10724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 02:00","price":10357},{"date":"1396/12/08 02:30","price":10391},{"date":"1396/12/08 03:00","price":10360},{"date":"1396/12/08 03:30","price":10314},{"date":"1396/12/08 05:00","price":10336},{"date":"1396/12/08 05:30","price":10198},{"date":"1396/12/08 06:00","price":10191},{"date":"1396/12/08 06:30","price":10181},{"date":"1396/12/08 07:00","price":10260},{"date":"1396/12/08 07:30","price":10274},{"date":"1396/12/08 11:00","price":10319},{"date":"1396/12/08 11:30","price":10626},{"date":"1396/12/08 12:00","price":10699},{"date":"1396/12/08 12:30","price":10700},{"date":"1396/12/08 14:00","price":10691},{"date":"1396/12/08 14:30","price":10633},{"date":"1396/12/08 15:00","price":10678},{"date":"1396/12/08 15:30","price":10688},{"date":"1396/12/08 16:00","price":10716},{"date":"1396/12/08 16:30","price":10663},{"date":"1396/12/08 17:30","price":10854},{"date":"1396/12/08 18:00","price":10699},{"date":"1396/12/08 18:30","price":10681},{"date":"1396/12/08 19:00","price":10525.9},{"date":"1396/12/08 19:30","price":10575},{"date":"1396/12/08 20:00","price":10587},{"date":"1396/12/08 20:30","price":10624},{"date":"1396/12/08 21:00","price":10600},{"date":"1396/12/08 21:30","price":10580},{"date":"1396/12/08 22:00","price":10630},{"date":"1396/12/08 22:30","price":10618},{"date":"1396/12/08 23:00","price":10676},{"date":"1396/12/08 23:30","price":10724}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398