کمترین: 
1.981
بیشترین: 
2.0055
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9825
زمان: 
12/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1.9825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:32","price":2.003},{"date":"1396/12/08 01:00","price":2.0055},{"date":"1396/12/08 02:32","price":2.0035},{"date":"1396/12/08 03:32","price":2.003},{"date":"1396/12/08 05:00","price":2.0025},{"date":"1396/12/08 06:00","price":2.0015},{"date":"1396/12/08 06:32","price":1.9994},{"date":"1396/12/08 07:00","price":1.9985},{"date":"1396/12/08 07:32","price":1.999},{"date":"1396/12/08 08:00","price":1.9975},{"date":"1396/12/08 09:32","price":1.9985},{"date":"1396/12/08 11:08","price":1.9975},{"date":"1396/12/08 11:32","price":1.997},{"date":"1396/12/08 12:08","price":1.9955},{"date":"1396/12/08 12:32","price":1.9963},{"date":"1396/12/08 13:00","price":1.9985},{"date":"1396/12/08 14:00","price":1.9996},{"date":"1396/12/08 14:32","price":2},{"date":"1396/12/08 15:00","price":1.9945},{"date":"1396/12/08 15:32","price":1.9975},{"date":"1396/12/08 16:00","price":1.997},{"date":"1396/12/08 16:32","price":2.0014},{"date":"1396/12/08 17:00","price":1.9964},{"date":"1396/12/08 17:32","price":1.9965},{"date":"1396/12/08 18:00","price":2.0045},{"date":"1396/12/08 18:32","price":1.9998},{"date":"1396/12/08 19:00","price":2.003},{"date":"1396/12/08 19:32","price":1.9907},{"date":"1396/12/08 20:00","price":1.9957},{"date":"1396/12/08 20:32","price":1.981},{"date":"1396/12/08 21:00","price":1.9844},{"date":"1396/12/08 21:32","price":1.9925},{"date":"1396/12/08 22:00","price":1.9909},{"date":"1396/12/08 22:32","price":1.988},{"date":"1396/12/08 23:32","price":1.9825}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398