کمترین: 
2.646
بیشترین: 
2.699
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.683
زمان: 
12/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 2.683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:00","price":2.688},{"date":"1396/12/08 01:00","price":2.689},{"date":"1396/12/08 02:32","price":2.687},{"date":"1396/12/08 03:32","price":2.681},{"date":"1396/12/08 04:00","price":2.679},{"date":"1396/12/08 04:32","price":2.683},{"date":"1396/12/08 05:00","price":2.687},{"date":"1396/12/08 05:32","price":2.688},{"date":"1396/12/08 06:32","price":2.687},{"date":"1396/12/08 07:00","price":2.684},{"date":"1396/12/08 07:32","price":2.688},{"date":"1396/12/08 08:00","price":2.687},{"date":"1396/12/08 08:32","price":2.683},{"date":"1396/12/08 09:00","price":2.675},{"date":"1396/12/08 10:00","price":2.678},{"date":"1396/12/08 10:32","price":2.679},{"date":"1396/12/08 11:08","price":2.681},{"date":"1396/12/08 11:32","price":2.664},{"date":"1396/12/08 12:08","price":2.67},{"date":"1396/12/08 12:32","price":2.672},{"date":"1396/12/08 13:00","price":2.667},{"date":"1396/12/08 14:00","price":2.672},{"date":"1396/12/08 14:32","price":2.683},{"date":"1396/12/08 15:00","price":2.667},{"date":"1396/12/08 15:32","price":2.665},{"date":"1396/12/08 16:00","price":2.667},{"date":"1396/12/08 16:32","price":2.66},{"date":"1396/12/08 17:00","price":2.651},{"date":"1396/12/08 17:32","price":2.646},{"date":"1396/12/08 18:00","price":2.657},{"date":"1396/12/08 18:32","price":2.668},{"date":"1396/12/08 19:00","price":2.681},{"date":"1396/12/08 19:32","price":2.682},{"date":"1396/12/08 20:00","price":2.699},{"date":"1396/12/08 20:32","price":2.688},{"date":"1396/12/08 21:00","price":2.695},{"date":"1396/12/08 21:32","price":2.692},{"date":"1396/12/08 22:00","price":2.697},{"date":"1396/12/08 22:32","price":2.696},{"date":"1396/12/08 23:32","price":2.683}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399