کمترین: 
1.9646
بیشترین: 
1.9926
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9698
زمان: 
12/8 23:32
قیمت نفت کوره امروز 8 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 1.9698 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:00","price":1.989},{"date":"1396/12/08 00:32","price":1.9893},{"date":"1396/12/08 01:00","price":1.9916},{"date":"1396/12/08 01:32","price":1.9914},{"date":"1396/12/08 02:00","price":1.9909},{"date":"1396/12/08 03:00","price":1.9926},{"date":"1396/12/08 03:32","price":1.9912},{"date":"1396/12/08 04:00","price":1.9909},{"date":"1396/12/08 04:32","price":1.9914},{"date":"1396/12/08 05:00","price":1.9916},{"date":"1396/12/08 05:32","price":1.9906},{"date":"1396/12/08 06:00","price":1.9903},{"date":"1396/12/08 06:32","price":1.9893},{"date":"1396/12/08 07:00","price":1.9886},{"date":"1396/12/08 07:32","price":1.9884},{"date":"1396/12/08 08:00","price":1.9878},{"date":"1396/12/08 08:32","price":1.9877},{"date":"1396/12/08 09:00","price":1.9876},{"date":"1396/12/08 09:32","price":1.9886},{"date":"1396/12/08 10:00","price":1.9893},{"date":"1396/12/08 10:32","price":1.9889},{"date":"1396/12/08 11:08","price":1.9876},{"date":"1396/12/08 11:32","price":1.987},{"date":"1396/12/08 12:08","price":1.9864},{"date":"1396/12/08 12:32","price":1.9878},{"date":"1396/12/08 13:00","price":1.9896},{"date":"1396/12/08 13:32","price":1.9876},{"date":"1396/12/08 14:00","price":1.9887},{"date":"1396/12/08 14:32","price":1.9894},{"date":"1396/12/08 15:00","price":1.9849},{"date":"1396/12/08 15:32","price":1.9842},{"date":"1396/12/08 16:00","price":1.984},{"date":"1396/12/08 16:32","price":1.9876},{"date":"1396/12/08 17:00","price":1.982},{"date":"1396/12/08 17:32","price":1.9856},{"date":"1396/12/08 18:00","price":1.991},{"date":"1396/12/08 18:32","price":1.9859},{"date":"1396/12/08 19:00","price":1.9865},{"date":"1396/12/08 19:32","price":1.978},{"date":"1396/12/08 20:00","price":1.9813},{"date":"1396/12/08 20:32","price":1.9646},{"date":"1396/12/08 21:00","price":1.9703},{"date":"1396/12/08 21:32","price":1.9775},{"date":"1396/12/08 22:00","price":1.9742},{"date":"1396/12/08 22:32","price":1.9701},{"date":"1396/12/08 23:00","price":1.9697},{"date":"1396/12/08 23:32","price":1.9698}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398