کمترین: 
66.39
بیشترین: 
67.39
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.39
زمان: 
12/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 66.39 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:00","price":67.31},{"date":"1396/12/08 01:00","price":67.39},{"date":"1396/12/08 02:32","price":67.37},{"date":"1396/12/08 03:32","price":67.38},{"date":"1396/12/08 05:32","price":67.33},{"date":"1396/12/08 06:32","price":67.24},{"date":"1396/12/08 07:00","price":67.23},{"date":"1396/12/08 07:32","price":67.22},{"date":"1396/12/08 08:00","price":67.19},{"date":"1396/12/08 08:32","price":67.16},{"date":"1396/12/08 09:00","price":67.17},{"date":"1396/12/08 09:32","price":67.22},{"date":"1396/12/08 10:00","price":67.23},{"date":"1396/12/08 10:32","price":67.22},{"date":"1396/12/08 11:08","price":67.14},{"date":"1396/12/08 11:32","price":67.13},{"date":"1396/12/08 12:08","price":67.09},{"date":"1396/12/08 12:32","price":67.16},{"date":"1396/12/08 13:00","price":67.19},{"date":"1396/12/08 14:00","price":67.18},{"date":"1396/12/08 14:32","price":67.22},{"date":"1396/12/08 15:00","price":67.07},{"date":"1396/12/08 15:32","price":67.11},{"date":"1396/12/08 16:00","price":67.09},{"date":"1396/12/08 16:32","price":67.22},{"date":"1396/12/08 17:00","price":67.14},{"date":"1396/12/08 18:00","price":67.32},{"date":"1396/12/08 19:00","price":67.28},{"date":"1396/12/08 19:32","price":66.8},{"date":"1396/12/08 20:00","price":66.92},{"date":"1396/12/08 20:32","price":66.47},{"date":"1396/12/08 21:32","price":66.78},{"date":"1396/12/08 22:00","price":66.73},{"date":"1396/12/08 22:32","price":66.62},{"date":"1396/12/08 23:32","price":66.39}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398