کمترین: 
62.89
بیشترین: 
64.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.89
زمان: 
12/8 23:32
قیمت نفت سبک امروز 8 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 اسفند 1396 , 62.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:00","price":63.95},{"date":"1396/12/08 01:00","price":64.03},{"date":"1396/12/08 02:32","price":63.98},{"date":"1396/12/08 03:32","price":64},{"date":"1396/12/08 04:00","price":64.02},{"date":"1396/12/08 04:32","price":64.05},{"date":"1396/12/08 05:00","price":64.02},{"date":"1396/12/08 05:32","price":63.97},{"date":"1396/12/08 06:32","price":63.88},{"date":"1396/12/08 08:00","price":63.81},{"date":"1396/12/08 08:32","price":63.77},{"date":"1396/12/08 09:32","price":63.81},{"date":"1396/12/08 10:00","price":63.87},{"date":"1396/12/08 10:32","price":63.84},{"date":"1396/12/08 11:08","price":63.77},{"date":"1396/12/08 11:32","price":63.74},{"date":"1396/12/08 12:08","price":63.72},{"date":"1396/12/08 13:00","price":63.76},{"date":"1396/12/08 14:00","price":63.73},{"date":"1396/12/08 14:32","price":63.77},{"date":"1396/12/08 15:00","price":63.61},{"date":"1396/12/08 16:00","price":63.59},{"date":"1396/12/08 16:32","price":63.73},{"date":"1396/12/08 17:00","price":63.66},{"date":"1396/12/08 17:32","price":63.64},{"date":"1396/12/08 18:00","price":63.88},{"date":"1396/12/08 18:32","price":63.86},{"date":"1396/12/08 19:00","price":63.81},{"date":"1396/12/08 19:32","price":63.27},{"date":"1396/12/08 20:00","price":63.45},{"date":"1396/12/08 20:32","price":62.92},{"date":"1396/12/08 21:00","price":62.94},{"date":"1396/12/08 21:32","price":63.26},{"date":"1396/12/08 22:32","price":63.2},{"date":"1396/12/08 23:32","price":62.89}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398