کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/8 23:56
قیمت dsعنوان امروز 8 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 8 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/08 00:00","price":0},{"date":"1396/12/08 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 09:20","price":0},{"date":"1396/12/08 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 09:30","price":0},{"date":"1396/12/08 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 09:40","price":0},{"date":"1396/12/08 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 09:50","price":0},{"date":"1396/12/08 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 10:00","price":0},{"date":"1396/12/08 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 10:10","price":0},{"date":"1396/12/08 10:10","price":0},{"date":"1396/12/08 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 10:20","price":0},{"date":"1396/12/08 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 10:30","price":0},{"date":"1396/12/08 10:30","price":0},{"date":"1396/12/08 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 10:40","price":0},{"date":"1396/12/08 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 10:50","price":0},{"date":"1396/12/08 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 11:00","price":0},{"date":"1396/12/08 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 11:10","price":0},{"date":"1396/12/08 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 11:20","price":0},{"date":"1396/12/08 11:20","price":0},{"date":"1396/12/08 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 11:30","price":0},{"date":"1396/12/08 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 11:40","price":0},{"date":"1396/12/08 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 11:50","price":0},{"date":"1396/12/08 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 12:00","price":0},{"date":"1396/12/08 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 12:10","price":0},{"date":"1396/12/08 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 12:20","price":0},{"date":"1396/12/08 12:20","price":0},{"date":"1396/12/08 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 12:30","price":0},{"date":"1396/12/08 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 12:40","price":0},{"date":"1396/12/08 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 12:50","price":0},{"date":"1396/12/08 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 13:00","price":0},{"date":"1396/12/08 13:00","price":0},{"date":"1396/12/08 13:00","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 13:10","price":0},{"date":"1396/12/08 13:10","price":0},{"date":"1396/12/08 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 13:20","price":0},{"date":"1396/12/08 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 13:30","price":0},{"date":"1396/12/08 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 13:40","price":0},{"date":"1396/12/08 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 13:50","price":0},{"date":"1396/12/08 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 14:00","price":0},{"date":"1396/12/08 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 14:10","price":0},{"date":"1396/12/08 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 14:20","price":0},{"date":"1396/12/08 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 14:30","price":0},{"date":"1396/12/08 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 14:40","price":0},{"date":"1396/12/08 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 14:50","price":0},{"date":"1396/12/08 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 15:00","price":0},{"date":"1396/12/08 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 15:10","price":0},{"date":"1396/12/08 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 15:20","price":0},{"date":"1396/12/08 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 15:30","price":0},{"date":"1396/12/08 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 15:40","price":0},{"date":"1396/12/08 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 15:50","price":0},{"date":"1396/12/08 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 16:00","price":0},{"date":"1396/12/08 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 16:10","price":0},{"date":"1396/12/08 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 16:20","price":0},{"date":"1396/12/08 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 16:30","price":0},{"date":"1396/12/08 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 16:40","price":0},{"date":"1396/12/08 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 16:50","price":0},{"date":"1396/12/08 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 17:00","price":0},{"date":"1396/12/08 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 17:10","price":0},{"date":"1396/12/08 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 17:20","price":0},{"date":"1396/12/08 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 17:30","price":0},{"date":"1396/12/08 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 17:40","price":0},{"date":"1396/12/08 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 17:50","price":0},{"date":"1396/12/08 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 18:00","price":0},{"date":"1396/12/08 18:00","price":0},{"date":"1396/12/08 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 18:10","price":0},{"date":"1396/12/08 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 18:20","price":0},{"date":"1396/12/08 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 18:30","price":0},{"date":"1396/12/08 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 18:40","price":0},{"date":"1396/12/08 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 18:50","price":0},{"date":"1396/12/08 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 19:00","price":0},{"date":"1396/12/08 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 19:10","price":0},{"date":"1396/12/08 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 19:20","price":0},{"date":"1396/12/08 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 19:30","price":0},{"date":"1396/12/08 19:30","price":0},{"date":"1396/12/08 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 19:40","price":0},{"date":"1396/12/08 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 19:50","price":0},{"date":"1396/12/08 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 20:00","price":0},{"date":"1396/12/08 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 20:10","price":0},{"date":"1396/12/08 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 20:20","price":0},{"date":"1396/12/08 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 20:30","price":0},{"date":"1396/12/08 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 20:40","price":0},{"date":"1396/12/08 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 20:50","price":0},{"date":"1396/12/08 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 21:00","price":0},{"date":"1396/12/08 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 21:10","price":0},{"date":"1396/12/08 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 21:20","price":0},{"date":"1396/12/08 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 21:30","price":0},{"date":"1396/12/08 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 21:40","price":0},{"date":"1396/12/08 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 21:50","price":0},{"date":"1396/12/08 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 22:00","price":0},{"date":"1396/12/08 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 22:10","price":0},{"date":"1396/12/08 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 22:20","price":0},{"date":"1396/12/08 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 22:30","price":0},{"date":"1396/12/08 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 22:40","price":0},{"date":"1396/12/08 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 22:50","price":0},{"date":"1396/12/08 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 23:00","price":0},{"date":"1396/12/08 23:00","price":0},{"date":"1396/12/08 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 23:10","price":0},{"date":"1396/12/08 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 23:20","price":0},{"date":"1396/12/08 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 23:30","price":0},{"date":"1396/12/08 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 23:40","price":0},{"date":"1396/12/08 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/08 23:50","price":0},{"date":"1396/12/08 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398