کمترین: 
644700
بیشترین: 
650000
قیمت تقلبی: 
648300
زمان: 
12/7 22:45
قیمت آبشده بنکداری امروز 7 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 648300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 12:10","price":647200},{"date":"1396/12/07 12:15","price":647700},{"date":"1396/12/07 12:20","price":648700},{"date":"1396/12/07 12:25","price":649700},{"date":"1396/12/07 12:35","price":650000},{"date":"1396/12/07 12:40","price":647600},{"date":"1396/12/07 12:55","price":647300},{"date":"1396/12/07 13:05","price":646800},{"date":"1396/12/07 13:25","price":646600},{"date":"1396/12/07 13:35","price":645800},{"date":"1396/12/07 13:45","price":645600},{"date":"1396/12/07 13:55","price":645200},{"date":"1396/12/07 14:05","price":645100},{"date":"1396/12/07 14:25","price":644700},{"date":"1396/12/07 14:35","price":645300},{"date":"1396/12/07 14:50","price":646500},{"date":"1396/12/07 14:55","price":647000},{"date":"1396/12/07 15:20","price":648400},{"date":"1396/12/07 15:25","price":648700},{"date":"1396/12/07 15:50","price":648300},{"date":"1396/12/07 16:00","price":648100},{"date":"1396/12/07 16:10","price":648200},{"date":"1396/12/07 16:40","price":649000},{"date":"1396/12/07 16:45","price":649700},{"date":"1396/12/07 17:25","price":649500},{"date":"1396/12/07 17:45","price":650000},{"date":"1396/12/07 18:30","price":649300},{"date":"1396/12/07 18:55","price":648800},{"date":"1396/12/07 19:35","price":648300},{"date":"1396/12/07 21:55","price":647700},{"date":"1396/12/07 22:45","price":648300}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398