کمترین: 
4792
بیشترین: 
4843
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4809
زمان: 
12/7 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 7 اسفند 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 4809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 11:10","price":4793},{"date":"1396/12/07 11:20","price":4838},{"date":"1396/12/07 11:30","price":4843},{"date":"1396/12/07 11:40","price":4839},{"date":"1396/12/07 11:50","price":4840},{"date":"1396/12/07 12:00","price":4813},{"date":"1396/12/07 12:10","price":4798},{"date":"1396/12/07 12:40","price":4803},{"date":"1396/12/07 12:50","price":4802},{"date":"1396/12/07 13:00","price":4792},{"date":"1396/12/07 13:30","price":4801},{"date":"1396/12/07 13:40","price":4804},{"date":"1396/12/07 13:50","price":4811},{"date":"1396/12/07 14:00","price":4813},{"date":"1396/12/07 14:10","price":4822},{"date":"1396/12/07 14:30","price":4813},{"date":"1396/12/07 14:40","price":4814},{"date":"1396/12/07 14:50","price":4818},{"date":"1396/12/07 15:00","price":4810},{"date":"1396/12/07 15:10","price":4823},{"date":"1396/12/07 15:20","price":4810},{"date":"1396/12/07 15:30","price":4811},{"date":"1396/12/07 15:40","price":4819},{"date":"1396/12/07 16:20","price":4817},{"date":"1396/12/07 17:40","price":4814},{"date":"1396/12/07 19:30","price":4810},{"date":"1396/12/07 20:00","price":4809},{"date":"1396/12/07 20:10","price":4810},{"date":"1396/12/07 20:30","price":4812},{"date":"1396/12/07 21:20","price":4809}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398