کمترین: 
636500
بیشترین: 
649500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
647200
زمان: 
12/7 21:55
قیمت مثقال طلا امروز 7 اسفند 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 7 اسفند 1396 , 647200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 10:05","price":636500},{"date":"1396/12/07 12:10","price":646700},{"date":"1396/12/07 12:15","price":647200},{"date":"1396/12/07 12:20","price":648200},{"date":"1396/12/07 12:25","price":649200},{"date":"1396/12/07 12:35","price":649500},{"date":"1396/12/07 12:40","price":647100},{"date":"1396/12/07 12:55","price":646800},{"date":"1396/12/07 13:05","price":646300},{"date":"1396/12/07 13:25","price":646100},{"date":"1396/12/07 13:35","price":645300},{"date":"1396/12/07 13:45","price":645100},{"date":"1396/12/07 13:55","price":644700},{"date":"1396/12/07 14:05","price":644600},{"date":"1396/12/07 14:25","price":644200},{"date":"1396/12/07 14:35","price":644800},{"date":"1396/12/07 14:50","price":646000},{"date":"1396/12/07 14:55","price":646500},{"date":"1396/12/07 15:20","price":647900},{"date":"1396/12/07 15:25","price":648200},{"date":"1396/12/07 15:50","price":647800},{"date":"1396/12/07 16:00","price":647600},{"date":"1396/12/07 16:10","price":647700},{"date":"1396/12/07 16:40","price":648500},{"date":"1396/12/07 16:45","price":649200},{"date":"1396/12/07 17:25","price":649000},{"date":"1396/12/07 17:45","price":649500},{"date":"1396/12/07 18:30","price":648800},{"date":"1396/12/07 18:55","price":648300},{"date":"1396/12/07 19:35","price":647800},{"date":"1396/12/07 21:55","price":647200}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398