کمترین: 
66.73
بیشترین: 
67.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.28
زمان: 
12/7 23:32
قیمت نفت برنت امروز 7 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 67.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 05:08","price":66.88},{"date":"1396/12/07 05:32","price":66.97},{"date":"1396/12/07 06:00","price":67.05},{"date":"1396/12/07 06:32","price":67.19},{"date":"1396/12/07 07:00","price":67.17},{"date":"1396/12/07 07:32","price":67.2},{"date":"1396/12/07 08:00","price":67.16},{"date":"1396/12/07 08:32","price":67.17},{"date":"1396/12/07 09:00","price":67.19},{"date":"1396/12/07 09:32","price":67.22},{"date":"1396/12/07 10:08","price":67.23},{"date":"1396/12/07 10:32","price":67.14},{"date":"1396/12/07 11:08","price":67.02},{"date":"1396/12/07 11:32","price":67.03},{"date":"1396/12/07 12:00","price":67.08},{"date":"1396/12/07 12:32","price":66.93},{"date":"1396/12/07 13:32","price":66.98},{"date":"1396/12/07 15:00","price":66.94},{"date":"1396/12/07 15:32","price":66.86},{"date":"1396/12/07 16:00","price":66.83},{"date":"1396/12/07 16:32","price":66.92},{"date":"1396/12/07 17:00","price":67.05},{"date":"1396/12/07 17:32","price":66.73},{"date":"1396/12/07 18:00","price":66.75},{"date":"1396/12/07 18:32","price":66.77},{"date":"1396/12/07 19:00","price":66.94},{"date":"1396/12/07 19:32","price":67},{"date":"1396/12/07 20:00","price":67.34},{"date":"1396/12/07 20:32","price":67.33},{"date":"1396/12/07 21:00","price":67.61},{"date":"1396/12/07 21:32","price":67.48},{"date":"1396/12/07 22:00","price":67.36},{"date":"1396/12/07 22:32","price":67.39},{"date":"1396/12/07 23:00","price":67.37},{"date":"1396/12/07 23:32","price":67.28}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398