کمترین: 
2.655
بیشترین: 
2.719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.689
زمان: 
12/7 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 7 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 2.689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 03:00","price":2.687},{"date":"1396/12/07 03:32","price":2.69},{"date":"1396/12/07 04:00","price":2.695},{"date":"1396/12/07 05:08","price":2.696},{"date":"1396/12/07 05:32","price":2.694},{"date":"1396/12/07 06:00","price":2.692},{"date":"1396/12/07 06:32","price":2.7},{"date":"1396/12/07 07:00","price":2.697},{"date":"1396/12/07 07:32","price":2.7},{"date":"1396/12/07 08:00","price":2.702},{"date":"1396/12/07 09:32","price":2.703},{"date":"1396/12/07 10:08","price":2.702},{"date":"1396/12/07 10:32","price":2.699},{"date":"1396/12/07 11:08","price":2.697},{"date":"1396/12/07 11:32","price":2.696},{"date":"1396/12/07 12:00","price":2.694},{"date":"1396/12/07 12:32","price":2.696},{"date":"1396/12/07 13:32","price":2.7},{"date":"1396/12/07 15:00","price":2.719},{"date":"1396/12/07 15:32","price":2.716},{"date":"1396/12/07 16:00","price":2.719},{"date":"1396/12/07 16:32","price":2.718},{"date":"1396/12/07 17:00","price":2.711},{"date":"1396/12/07 17:32","price":2.695},{"date":"1396/12/07 18:00","price":2.699},{"date":"1396/12/07 18:32","price":2.671},{"date":"1396/12/07 19:00","price":2.655},{"date":"1396/12/07 19:32","price":2.675},{"date":"1396/12/07 20:00","price":2.682},{"date":"1396/12/07 20:32","price":2.68},{"date":"1396/12/07 21:00","price":2.678},{"date":"1396/12/07 22:00","price":2.679},{"date":"1396/12/07 22:32","price":2.684},{"date":"1396/12/07 23:00","price":2.689}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398