کمترین: 
1.9845
بیشترین: 
2.0105
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0025
زمان: 
12/7 23:32
قیمت بنزین امروز 7 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 2.0025 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 03:00","price":1.9905},{"date":"1396/12/07 03:32","price":1.992},{"date":"1396/12/07 04:00","price":1.9905},{"date":"1396/12/07 04:32","price":1.99},{"date":"1396/12/07 05:08","price":1.9905},{"date":"1396/12/07 05:32","price":1.9919},{"date":"1396/12/07 06:00","price":1.9935},{"date":"1396/12/07 06:32","price":1.9975},{"date":"1396/12/07 07:00","price":1.997},{"date":"1396/12/07 07:32","price":1.9965},{"date":"1396/12/07 09:32","price":1.9975},{"date":"1396/12/07 10:08","price":1.9976},{"date":"1396/12/07 10:32","price":1.9965},{"date":"1396/12/07 11:08","price":1.993},{"date":"1396/12/07 11:32","price":1.9925},{"date":"1396/12/07 12:00","price":1.9935},{"date":"1396/12/07 12:32","price":1.9881},{"date":"1396/12/07 13:32","price":1.9884},{"date":"1396/12/07 15:00","price":1.986},{"date":"1396/12/07 15:32","price":1.9845},{"date":"1396/12/07 16:00","price":1.9865},{"date":"1396/12/07 16:32","price":1.987},{"date":"1396/12/07 17:00","price":1.9905},{"date":"1396/12/07 17:32","price":1.986},{"date":"1396/12/07 18:00","price":1.9912},{"date":"1396/12/07 18:32","price":1.9906},{"date":"1396/12/07 19:00","price":1.9933},{"date":"1396/12/07 19:32","price":1.9947},{"date":"1396/12/07 20:00","price":2.003},{"date":"1396/12/07 20:32","price":2.0035},{"date":"1396/12/07 21:00","price":2.0105},{"date":"1396/12/07 21:32","price":2.0085},{"date":"1396/12/07 22:00","price":2.0045},{"date":"1396/12/07 22:32","price":2.005},{"date":"1396/12/07 23:00","price":2.0055},{"date":"1396/12/07 23:32","price":2.0025}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398