کمترین: 
1.9695
بیشترین: 
1.9937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9886
زمان: 
12/7 23:32
قیمت نفت کوره امروز 7 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 1.9886 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 03:00","price":1.9765},{"date":"1396/12/07 03:32","price":1.9769},{"date":"1396/12/07 04:00","price":1.9758},{"date":"1396/12/07 04:32","price":1.9739},{"date":"1396/12/07 05:32","price":1.9755},{"date":"1396/12/07 06:00","price":1.9777},{"date":"1396/12/07 06:32","price":1.9801},{"date":"1396/12/07 07:00","price":1.9807},{"date":"1396/12/07 07:32","price":1.9805},{"date":"1396/12/07 08:32","price":1.9802},{"date":"1396/12/07 09:00","price":1.9806},{"date":"1396/12/07 09:32","price":1.9808},{"date":"1396/12/07 10:08","price":1.9812},{"date":"1396/12/07 10:32","price":1.9798},{"date":"1396/12/07 11:08","price":1.9777},{"date":"1396/12/07 11:32","price":1.9783},{"date":"1396/12/07 12:00","price":1.9804},{"date":"1396/12/07 12:32","price":1.9748},{"date":"1396/12/07 13:00","price":1.9697},{"date":"1396/12/07 13:32","price":1.9754},{"date":"1396/12/07 14:08","price":1.9737},{"date":"1396/12/07 14:32","price":1.9759},{"date":"1396/12/07 15:00","price":1.9757},{"date":"1396/12/07 15:32","price":1.9768},{"date":"1396/12/07 16:00","price":1.9719},{"date":"1396/12/07 16:32","price":1.9748},{"date":"1396/12/07 17:00","price":1.9733},{"date":"1396/12/07 17:32","price":1.9709},{"date":"1396/12/07 18:00","price":1.9766},{"date":"1396/12/07 18:32","price":1.9695},{"date":"1396/12/07 19:00","price":1.9757},{"date":"1396/12/07 19:32","price":1.9785},{"date":"1396/12/07 20:00","price":1.9879},{"date":"1396/12/07 20:32","price":1.9894},{"date":"1396/12/07 21:00","price":1.991},{"date":"1396/12/07 21:32","price":1.9937},{"date":"1396/12/07 22:00","price":1.9904},{"date":"1396/12/07 22:32","price":1.9916},{"date":"1396/12/07 23:00","price":1.9865},{"date":"1396/12/07 23:32","price":1.9886}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398