کمترین: 
63.3
بیشترین: 
64.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.88
زمان: 
12/7 23:00
قیمت نفت سبک امروز 7 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 63.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 03:00","price":63.56},{"date":"1396/12/07 03:32","price":63.58},{"date":"1396/12/07 04:00","price":63.47},{"date":"1396/12/07 05:08","price":63.51},{"date":"1396/12/07 05:32","price":63.55},{"date":"1396/12/07 06:00","price":63.63},{"date":"1396/12/07 06:32","price":63.8},{"date":"1396/12/07 07:32","price":63.78},{"date":"1396/12/07 08:00","price":63.73},{"date":"1396/12/07 08:32","price":63.77},{"date":"1396/12/07 09:00","price":63.8},{"date":"1396/12/07 09:32","price":63.83},{"date":"1396/12/07 10:08","price":63.84},{"date":"1396/12/07 10:32","price":63.74},{"date":"1396/12/07 11:08","price":63.64},{"date":"1396/12/07 11:32","price":63.66},{"date":"1396/12/07 12:32","price":63.48},{"date":"1396/12/07 13:32","price":63.52},{"date":"1396/12/07 15:00","price":63.48},{"date":"1396/12/07 15:32","price":63.44},{"date":"1396/12/07 16:00","price":63.41},{"date":"1396/12/07 16:32","price":63.51},{"date":"1396/12/07 17:00","price":63.63},{"date":"1396/12/07 17:32","price":63.3},{"date":"1396/12/07 18:00","price":63.31},{"date":"1396/12/07 18:32","price":63.3},{"date":"1396/12/07 19:00","price":63.49},{"date":"1396/12/07 19:32","price":63.59},{"date":"1396/12/07 20:00","price":63.96},{"date":"1396/12/07 20:32","price":63.95},{"date":"1396/12/07 21:00","price":64.19},{"date":"1396/12/07 21:32","price":64.06},{"date":"1396/12/07 22:00","price":63.88},{"date":"1396/12/07 22:32","price":63.95},{"date":"1396/12/07 23:00","price":63.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398