کمترین: 
870.41
بیشترین: 
896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
885.97
زمان: 
12/7 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 اسفند 1396 , 885.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 02:00","price":875.48},{"date":"1396/12/07 02:30","price":880},{"date":"1396/12/07 03:00","price":875.67},{"date":"1396/12/07 03:30","price":877.98},{"date":"1396/12/07 04:00","price":877.36},{"date":"1396/12/07 04:30","price":878.26},{"date":"1396/12/07 08:00","price":883.7},{"date":"1396/12/07 08:30","price":883.54},{"date":"1396/12/07 09:00","price":884.36},{"date":"1396/12/07 09:30","price":884},{"date":"1396/12/07 11:00","price":870.41},{"date":"1396/12/07 11:30","price":875},{"date":"1396/12/07 12:00","price":874.2},{"date":"1396/12/07 12:30","price":871.54},{"date":"1396/12/07 13:00","price":876.28},{"date":"1396/12/07 13:30","price":879.99},{"date":"1396/12/07 14:00","price":877.45},{"date":"1396/12/07 14:30","price":883.84},{"date":"1396/12/07 15:00","price":888},{"date":"1396/12/07 15:30","price":890},{"date":"1396/12/07 16:00","price":889.47},{"date":"1396/12/07 16:30","price":884.81},{"date":"1396/12/07 17:00","price":888},{"date":"1396/12/07 17:30","price":895.12},{"date":"1396/12/07 18:00","price":886.9},{"date":"1396/12/07 18:30","price":894.81},{"date":"1396/12/07 19:00","price":889.11},{"date":"1396/12/07 19:30","price":896},{"date":"1396/12/07 20:00","price":889.1},{"date":"1396/12/07 23:00","price":885.6},{"date":"1396/12/07 23:30","price":885.97}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398