کمترین: 
9379.5
بیشترین: 
10328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10242
زمان: 
12/7 23:30
قیمت بیت کوین امروز 7 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 اسفند 1396 , 10242 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 02:00","price":9542.3},{"date":"1396/12/07 02:30","price":9659},{"date":"1396/12/07 03:00","price":9598},{"date":"1396/12/07 03:30","price":9550.3},{"date":"1396/12/07 04:00","price":9561.2},{"date":"1396/12/07 04:30","price":9569.6},{"date":"1396/12/07 08:00","price":9614.2},{"date":"1396/12/07 08:30","price":9583.1},{"date":"1396/12/07 09:00","price":9603},{"date":"1396/12/07 09:30","price":9626},{"date":"1396/12/07 11:00","price":9431.5},{"date":"1396/12/07 11:30","price":9399},{"date":"1396/12/07 12:00","price":9471.1},{"date":"1396/12/07 12:30","price":9379.5},{"date":"1396/12/07 13:00","price":9448.6},{"date":"1396/12/07 13:30","price":9500.1},{"date":"1396/12/07 14:00","price":9472.1},{"date":"1396/12/07 14:30","price":9580},{"date":"1396/12/07 15:00","price":9686.3},{"date":"1396/12/07 15:30","price":9723.5},{"date":"1396/12/07 16:00","price":9729},{"date":"1396/12/07 16:30","price":9815},{"date":"1396/12/07 17:00","price":10129},{"date":"1396/12/07 18:00","price":10113},{"date":"1396/12/07 18:30","price":10196},{"date":"1396/12/07 19:30","price":10187},{"date":"1396/12/07 20:00","price":10328},{"date":"1396/12/07 23:00","price":10200},{"date":"1396/12/07 23:30","price":10242}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398