کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/7 23:56
قیمت dsعنوان امروز 7 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 7 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/07 00:00","price":0},{"date":"1396/12/07 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 09:20","price":0},{"date":"1396/12/07 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 09:30","price":0},{"date":"1396/12/07 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 09:40","price":0},{"date":"1396/12/07 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 09:50","price":0},{"date":"1396/12/07 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 10:00","price":0},{"date":"1396/12/07 10:00","price":0},{"date":"1396/12/07 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 10:10","price":0},{"date":"1396/12/07 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 10:20","price":0},{"date":"1396/12/07 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 10:30","price":0},{"date":"1396/12/07 10:30","price":0},{"date":"1396/12/07 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 10:40","price":0},{"date":"1396/12/07 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 10:50","price":0},{"date":"1396/12/07 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 11:00","price":0},{"date":"1396/12/07 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 11:10","price":0},{"date":"1396/12/07 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 11:20","price":0},{"date":"1396/12/07 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 11:30","price":0},{"date":"1396/12/07 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 11:40","price":0},{"date":"1396/12/07 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 11:50","price":0},{"date":"1396/12/07 11:50","price":0},{"date":"1396/12/07 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 12:00","price":0},{"date":"1396/12/07 12:00","price":0},{"date":"1396/12/07 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 12:10","price":0},{"date":"1396/12/07 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 12:20","price":0},{"date":"1396/12/07 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 12:30","price":0},{"date":"1396/12/07 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 12:40","price":0},{"date":"1396/12/07 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 12:50","price":0},{"date":"1396/12/07 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 13:00","price":0},{"date":"1396/12/07 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 13:10","price":0},{"date":"1396/12/07 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 13:20","price":0},{"date":"1396/12/07 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 13:30","price":0},{"date":"1396/12/07 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 13:40","price":0},{"date":"1396/12/07 13:40","price":0},{"date":"1396/12/07 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 13:50","price":0},{"date":"1396/12/07 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 14:00","price":0},{"date":"1396/12/07 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 14:10","price":0},{"date":"1396/12/07 14:10","price":0},{"date":"1396/12/07 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 14:20","price":0},{"date":"1396/12/07 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 14:30","price":0},{"date":"1396/12/07 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 14:40","price":0},{"date":"1396/12/07 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 14:50","price":0},{"date":"1396/12/07 14:50","price":0},{"date":"1396/12/07 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 15:00","price":0},{"date":"1396/12/07 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 15:10","price":0},{"date":"1396/12/07 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 15:20","price":0},{"date":"1396/12/07 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 15:30","price":0},{"date":"1396/12/07 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 15:40","price":0},{"date":"1396/12/07 15:40","price":0},{"date":"1396/12/07 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 15:50","price":0},{"date":"1396/12/07 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 16:00","price":0},{"date":"1396/12/07 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 16:10","price":0},{"date":"1396/12/07 16:10","price":0},{"date":"1396/12/07 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 16:20","price":0},{"date":"1396/12/07 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 16:30","price":0},{"date":"1396/12/07 16:30","price":0},{"date":"1396/12/07 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 16:40","price":0},{"date":"1396/12/07 16:40","price":0},{"date":"1396/12/07 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 16:50","price":0},{"date":"1396/12/07 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 17:00","price":0},{"date":"1396/12/07 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 17:10","price":0},{"date":"1396/12/07 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 17:20","price":0},{"date":"1396/12/07 17:20","price":0},{"date":"1396/12/07 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 17:30","price":0},{"date":"1396/12/07 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 17:40","price":0},{"date":"1396/12/07 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 17:50","price":0},{"date":"1396/12/07 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 18:00","price":0},{"date":"1396/12/07 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 18:10","price":0},{"date":"1396/12/07 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 18:20","price":0},{"date":"1396/12/07 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 18:30","price":0},{"date":"1396/12/07 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 18:40","price":0},{"date":"1396/12/07 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 18:50","price":0},{"date":"1396/12/07 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 19:00","price":0},{"date":"1396/12/07 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 19:10","price":0},{"date":"1396/12/07 19:10","price":0},{"date":"1396/12/07 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 19:20","price":0},{"date":"1396/12/07 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 19:30","price":0},{"date":"1396/12/07 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 19:40","price":0},{"date":"1396/12/07 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 19:50","price":0},{"date":"1396/12/07 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 20:00","price":0},{"date":"1396/12/07 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 20:10","price":0},{"date":"1396/12/07 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 20:20","price":0},{"date":"1396/12/07 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 20:30","price":0},{"date":"1396/12/07 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 20:40","price":0},{"date":"1396/12/07 20:40","price":0},{"date":"1396/12/07 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 20:50","price":0},{"date":"1396/12/07 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 21:00","price":0},{"date":"1396/12/07 21:00","price":0},{"date":"1396/12/07 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 21:10","price":0},{"date":"1396/12/07 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 21:20","price":0},{"date":"1396/12/07 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 21:30","price":0},{"date":"1396/12/07 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 21:40","price":0},{"date":"1396/12/07 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 21:50","price":0},{"date":"1396/12/07 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 22:00","price":0},{"date":"1396/12/07 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 22:10","price":0},{"date":"1396/12/07 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 22:20","price":0},{"date":"1396/12/07 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 22:30","price":0},{"date":"1396/12/07 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 22:40","price":0},{"date":"1396/12/07 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 22:50","price":0},{"date":"1396/12/07 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 23:00","price":0},{"date":"1396/12/07 23:00","price":0},{"date":"1396/12/07 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 23:10","price":0},{"date":"1396/12/07 23:10","price":0},{"date":"1396/12/07 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 23:20","price":0},{"date":"1396/12/07 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 23:30","price":0},{"date":"1396/12/07 23:30","price":0},{"date":"1396/12/07 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 23:40","price":0},{"date":"1396/12/07 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/07 23:50","price":0},{"date":"1396/12/07 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398