کمترین: 
1.9726
بیشترین: 
1.9726
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9726
زمان: 
12/6 14:00
قیمت نفت کوره امروز 6 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 1.9726 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 14:00","price":1.9726}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398