کمترین: 
4475
بیشترین: 
4660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4476
زمان: 
12/6 18:30
قیمت دلار امروز 6 اسفند 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 اسفند 1396 , 4476 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 10:10","price":4479},{"date":"1396/12/06 11:30","price":4478},{"date":"1396/12/06 11:50","price":4476},{"date":"1396/12/06 12:30","price":4475},{"date":"1396/12/06 12:50","price":4480},{"date":"1396/12/06 13:00","price":4479},{"date":"1396/12/06 13:10","price":4478},{"date":"1396/12/06 15:10","price":4477},{"date":"1396/12/06 15:20","price":4476},{"date":"1396/12/06 15:40","price":4532},{"date":"1396/12/06 15:50","price":4544},{"date":"1396/12/06 16:00","price":4570},{"date":"1396/12/06 16:10","price":4600},{"date":"1396/12/06 16:20","price":4660},{"date":"1396/12/06 18:30","price":4476}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398