کمترین: 
860.46
بیشترین: 
883.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
874.99
زمان: 
12/6 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 اسفند 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 اسفند 1396 , 874.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 02:00","price":860.46},{"date":"1396/12/06 02:30","price":868.51},{"date":"1396/12/06 03:00","price":868.4},{"date":"1396/12/06 03:30","price":872.97},{"date":"1396/12/06 05:00","price":873.31},{"date":"1396/12/06 06:00","price":875.13},{"date":"1396/12/06 08:00","price":874.59},{"date":"1396/12/06 11:00","price":883.3},{"date":"1396/12/06 11:30","price":874.26},{"date":"1396/12/06 14:00","price":870.85},{"date":"1396/12/06 14:30","price":871},{"date":"1396/12/06 15:00","price":878.67},{"date":"1396/12/06 15:30","price":878.46},{"date":"1396/12/06 16:00","price":878},{"date":"1396/12/06 16:30","price":872.9},{"date":"1396/12/06 20:00","price":865},{"date":"1396/12/06 20:30","price":869.4},{"date":"1396/12/06 21:00","price":867.4},{"date":"1396/12/06 21:30","price":867.52},{"date":"1396/12/06 22:00","price":868.06},{"date":"1396/12/06 22:30","price":874.99}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398