کمترین: 
9352.2
بیشترین: 
9795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9415.9
زمان: 
12/6 22:30
قیمت بیت کوین امروز 6 اسفند 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 اسفند 1396 , 9415.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/06 02:00","price":9393.1},{"date":"1396/12/06 02:30","price":9615},{"date":"1396/12/06 03:00","price":9629},{"date":"1396/12/06 03:30","price":9665.2},{"date":"1396/12/06 05:00","price":9633.1},{"date":"1396/12/06 05:30","price":9724.1},{"date":"1396/12/06 06:00","price":9697.8},{"date":"1396/12/06 08:00","price":9690},{"date":"1396/12/06 11:00","price":9795},{"date":"1396/12/06 11:30","price":9702.9},{"date":"1396/12/06 14:00","price":9587.7},{"date":"1396/12/06 14:30","price":9611.1},{"date":"1396/12/06 15:00","price":9659.1},{"date":"1396/12/06 15:30","price":9733.8},{"date":"1396/12/06 16:00","price":9649.4},{"date":"1396/12/06 16:30","price":9513},{"date":"1396/12/06 20:00","price":9397},{"date":"1396/12/06 20:30","price":9434.7},{"date":"1396/12/06 21:00","price":9391},{"date":"1396/12/06 21:30","price":9367},{"date":"1396/12/06 22:00","price":9352.2},{"date":"1396/12/06 22:30","price":9415.9}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398