کمترین: 
625500
بیشترین: 
652300
قیمت تقلبی: 
652300
زمان: 
12/5 12:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 5 اسفند 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 652300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 12:40","price":625500},{"date":"1396/12/05 12:45","price":626200},{"date":"1396/12/05 12:50","price":652300}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398