کمترین: 
1.9742
بیشترین: 
1.9742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9742
زمان: 
12/5 11:02
قیمت نفت کوره امروز 5 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 1.9742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":1.9742}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398