کمترین: 
63.08
بیشترین: 
63.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.08
زمان: 
12/5 11:02
قیمت نفت اوپک امروز 5 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 63.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:02","price":63.08}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398