کمترین: 
6690
بیشترین: 
6707
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6693
زمان: 
12/5 16:10
قیمت پوند امروز 5 اسفند 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 اسفند 1396 , 6693 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":6707},{"date":"1396/12/05 12:10","price":6690},{"date":"1396/12/05 16:10","price":6693}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398