کمترین: 
5511
بیشترین: 
5523
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5523
زمان: 
12/5 16:10
قیمت یورو امروز 5 اسفند 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 اسفند 1396 , 5523 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":5518},{"date":"1396/12/05 11:30","price":5514},{"date":"1396/12/05 12:00","price":5511},{"date":"1396/12/05 14:40","price":5516},{"date":"1396/12/05 16:00","price":5519},{"date":"1396/12/05 16:10","price":5523}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398