کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/5 23:56
قیمت dsعنوان امروز 5 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 5 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 11:00","price":0},{"date":"1396/12/05 11:02","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 11:10","price":0},{"date":"1396/12/05 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 11:20","price":0},{"date":"1396/12/05 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 11:30","price":0},{"date":"1396/12/05 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 11:40","price":0},{"date":"1396/12/05 11:40","price":0},{"date":"1396/12/05 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 11:50","price":0},{"date":"1396/12/05 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 12:00","price":0},{"date":"1396/12/05 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 12:10","price":0},{"date":"1396/12/05 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 12:20","price":0},{"date":"1396/12/05 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 12:30","price":0},{"date":"1396/12/05 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 12:40","price":0},{"date":"1396/12/05 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 12:50","price":0},{"date":"1396/12/05 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 13:00","price":0},{"date":"1396/12/05 13:00","price":0},{"date":"1396/12/05 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 13:10","price":0},{"date":"1396/12/05 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 13:20","price":0},{"date":"1396/12/05 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 13:30","price":0},{"date":"1396/12/05 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 13:40","price":0},{"date":"1396/12/05 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 14:00","price":0},{"date":"1396/12/05 14:00","price":0},{"date":"1396/12/05 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 14:10","price":0},{"date":"1396/12/05 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 14:20","price":0},{"date":"1396/12/05 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 14:30","price":0},{"date":"1396/12/05 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 14:40","price":0},{"date":"1396/12/05 14:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 14:50","price":0},{"date":"1396/12/05 14:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 15:00","price":0},{"date":"1396/12/05 15:00","price":0},{"date":"1396/12/05 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 15:10","price":0},{"date":"1396/12/05 15:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 15:20","price":0},{"date":"1396/12/05 15:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 15:30","price":0},{"date":"1396/12/05 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 15:40","price":0},{"date":"1396/12/05 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 15:50","price":0},{"date":"1396/12/05 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 16:00","price":0},{"date":"1396/12/05 16:00","price":0},{"date":"1396/12/05 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 16:10","price":0},{"date":"1396/12/05 16:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 16:20","price":0},{"date":"1396/12/05 16:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 16:30","price":0},{"date":"1396/12/05 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 16:40","price":0},{"date":"1396/12/05 16:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 16:50","price":0},{"date":"1396/12/05 16:50","price":0},{"date":"1396/12/05 16:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 17:00","price":0},{"date":"1396/12/05 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 17:10","price":0},{"date":"1396/12/05 17:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 17:20","price":0},{"date":"1396/12/05 17:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 17:30","price":0},{"date":"1396/12/05 17:30","price":0},{"date":"1396/12/05 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 17:40","price":0},{"date":"1396/12/05 17:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 17:50","price":0},{"date":"1396/12/05 17:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 18:00","price":0},{"date":"1396/12/05 18:00","price":0},{"date":"1396/12/05 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 18:10","price":0},{"date":"1396/12/05 18:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 18:20","price":0},{"date":"1396/12/05 18:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 18:30","price":0},{"date":"1396/12/05 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 18:40","price":0},{"date":"1396/12/05 18:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 18:50","price":0},{"date":"1396/12/05 18:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 19:00","price":0},{"date":"1396/12/05 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 19:10","price":0},{"date":"1396/12/05 19:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 19:20","price":0},{"date":"1396/12/05 19:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 19:30","price":0},{"date":"1396/12/05 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 19:40","price":0},{"date":"1396/12/05 19:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 19:50","price":0},{"date":"1396/12/05 19:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 20:00","price":0},{"date":"1396/12/05 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 20:10","price":0},{"date":"1396/12/05 20:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 20:20","price":0},{"date":"1396/12/05 20:20","price":0},{"date":"1396/12/05 20:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 20:30","price":0},{"date":"1396/12/05 20:30","price":0},{"date":"1396/12/05 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 20:40","price":0},{"date":"1396/12/05 20:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 20:50","price":0},{"date":"1396/12/05 20:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 21:00","price":0},{"date":"1396/12/05 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 21:10","price":0},{"date":"1396/12/05 21:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 21:20","price":0},{"date":"1396/12/05 21:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 21:30","price":0},{"date":"1396/12/05 21:30","price":0},{"date":"1396/12/05 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 21:40","price":0},{"date":"1396/12/05 21:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 21:50","price":0},{"date":"1396/12/05 21:50","price":0},{"date":"1396/12/05 21:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 22:00","price":0},{"date":"1396/12/05 22:00","price":0},{"date":"1396/12/05 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 22:10","price":0},{"date":"1396/12/05 22:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 22:20","price":0},{"date":"1396/12/05 22:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 22:30","price":0},{"date":"1396/12/05 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 22:40","price":0},{"date":"1396/12/05 22:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 22:50","price":0},{"date":"1396/12/05 22:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 23:00","price":0},{"date":"1396/12/05 23:00","price":0},{"date":"1396/12/05 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 23:10","price":0},{"date":"1396/12/05 23:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 23:20","price":0},{"date":"1396/12/05 23:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 23:30","price":0},{"date":"1396/12/05 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 23:40","price":0},{"date":"1396/12/05 23:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/05 23:50","price":0},{"date":"1396/12/05 23:56","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398