کمترین: 
623500
بیشترین: 
630200
قیمت تقلبی: 
629700
زمان: 
12/5 21:25
قیمت آبشده بنکداری امروز 5 اسفند 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 5 اسفند 1396 , 629700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/05 10:59","price":623500},{"date":"1396/12/05 12:25","price":623900},{"date":"1396/12/05 12:30","price":624200},{"date":"1396/12/05 12:35","price":624800},{"date":"1396/12/05 12:40","price":626000},{"date":"1396/12/05 12:45","price":626700},{"date":"1396/12/05 12:50","price":627600},{"date":"1396/12/05 12:55","price":629300},{"date":"1396/12/05 13:05","price":629500},{"date":"1396/12/05 13:10","price":630000},{"date":"1396/12/05 13:15","price":629700},{"date":"1396/12/05 13:25","price":629500},{"date":"1396/12/05 13:35","price":627000},{"date":"1396/12/05 14:05","price":627700},{"date":"1396/12/05 14:15","price":628300},{"date":"1396/12/05 14:20","price":628100},{"date":"1396/12/05 15:35","price":627900},{"date":"1396/12/05 16:10","price":627200},{"date":"1396/12/05 16:25","price":628500},{"date":"1396/12/05 17:15","price":629400},{"date":"1396/12/05 17:30","price":629700},{"date":"1396/12/05 17:35","price":629800},{"date":"1396/12/05 17:40","price":630200},{"date":"1396/12/05 18:05","price":630000},{"date":"1396/12/05 19:05","price":629300},{"date":"1396/12/05 21:25","price":629700}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398