کمترین: 
1.7315
بیشترین: 
1.7501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7501
زمان: 
12/2 16:00
قیمت بنزین امروز 2 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 2 اسفند 1396 , 1.7501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 03:00","price":1.746},{"date":"1396/12/02 03:32","price":1.7475},{"date":"1396/12/02 04:00","price":1.747},{"date":"1396/12/02 04:32","price":1.7465},{"date":"1396/12/02 05:08","price":1.7405},{"date":"1396/12/02 06:00","price":1.7414},{"date":"1396/12/02 06:32","price":1.741},{"date":"1396/12/02 07:08","price":1.7405},{"date":"1396/12/02 07:32","price":1.739},{"date":"1396/12/02 08:00","price":1.7335},{"date":"1396/12/02 09:00","price":1.735},{"date":"1396/12/02 09:32","price":1.7355},{"date":"1396/12/02 10:00","price":1.7375},{"date":"1396/12/02 11:00","price":1.7359},{"date":"1396/12/02 11:32","price":1.7375},{"date":"1396/12/02 12:08","price":1.7385},{"date":"1396/12/02 12:32","price":1.7315},{"date":"1396/12/02 13:00","price":1.7345},{"date":"1396/12/02 13:32","price":1.7384},{"date":"1396/12/02 14:00","price":1.7345},{"date":"1396/12/02 14:32","price":1.7405},{"date":"1396/12/02 15:32","price":1.7425},{"date":"1396/12/02 16:00","price":1.7501}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399