کمترین: 
2.575
بیشترین: 
2.641
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.611
زمان: 
12/2 16:00
قیمت گاز طبیعی امروز 2 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 2.611 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 00:00","price":2.63},{"date":"1396/12/02 00:32","price":2.635},{"date":"1396/12/02 01:00","price":2.636},{"date":"1396/12/02 03:00","price":2.641},{"date":"1396/12/02 03:32","price":2.639},{"date":"1396/12/02 04:32","price":2.635},{"date":"1396/12/02 05:08","price":2.631},{"date":"1396/12/02 06:00","price":2.632},{"date":"1396/12/02 06:32","price":2.631},{"date":"1396/12/02 07:08","price":2.632},{"date":"1396/12/02 07:32","price":2.631},{"date":"1396/12/02 09:00","price":2.635},{"date":"1396/12/02 09:32","price":2.63},{"date":"1396/12/02 10:00","price":2.622},{"date":"1396/12/02 11:32","price":2.623},{"date":"1396/12/02 12:08","price":2.618},{"date":"1396/12/02 12:32","price":2.591},{"date":"1396/12/02 13:00","price":2.575},{"date":"1396/12/02 13:32","price":2.588},{"date":"1396/12/02 14:00","price":2.619},{"date":"1396/12/02 14:32","price":2.622},{"date":"1396/12/02 15:32","price":2.603},{"date":"1396/12/02 16:00","price":2.611}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398