کمترین: 
571.13
بیشترین: 
577.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
577.13
زمان: 
12/2 16:00
قیمت گازوئیل امروز 2 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 577.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 00:00","price":575.88},{"date":"1396/12/02 01:00","price":576.13},{"date":"1396/12/02 03:00","price":575.75},{"date":"1396/12/02 05:08","price":573.88},{"date":"1396/12/02 05:32","price":574},{"date":"1396/12/02 06:00","price":574.38},{"date":"1396/12/02 07:32","price":573.88},{"date":"1396/12/02 08:00","price":573.13},{"date":"1396/12/02 08:32","price":572.88},{"date":"1396/12/02 09:00","price":572.63},{"date":"1396/12/02 09:32","price":573},{"date":"1396/12/02 10:00","price":573.63},{"date":"1396/12/02 12:08","price":573.88},{"date":"1396/12/02 12:32","price":571.13},{"date":"1396/12/02 13:00","price":571.88},{"date":"1396/12/02 13:32","price":573.38},{"date":"1396/12/02 14:00","price":572.75},{"date":"1396/12/02 14:32","price":575.13},{"date":"1396/12/02 15:32","price":575.38},{"date":"1396/12/02 16:00","price":577.13}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398