کمترین: 
1.9095
بیشترین: 
1.9293
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9293
زمان: 
12/2 16:00
قیمت نفت کوره امروز 2 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 1.9293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 00:00","price":1.9235},{"date":"1396/12/02 00:32","price":1.9247},{"date":"1396/12/02 01:00","price":1.9253},{"date":"1396/12/02 01:32","price":1.9249},{"date":"1396/12/02 03:00","price":1.9242},{"date":"1396/12/02 03:32","price":1.9244},{"date":"1396/12/02 04:00","price":1.9246},{"date":"1396/12/02 04:32","price":1.9239},{"date":"1396/12/02 05:08","price":1.9192},{"date":"1396/12/02 05:32","price":1.9184},{"date":"1396/12/02 06:00","price":1.9192},{"date":"1396/12/02 06:32","price":1.9196},{"date":"1396/12/02 07:08","price":1.918},{"date":"1396/12/02 08:00","price":1.9146},{"date":"1396/12/02 08:32","price":1.9145},{"date":"1396/12/02 09:00","price":1.9156},{"date":"1396/12/02 09:32","price":1.9148},{"date":"1396/12/02 10:00","price":1.9177},{"date":"1396/12/02 10:32","price":1.9182},{"date":"1396/12/02 11:00","price":1.9166},{"date":"1396/12/02 11:32","price":1.9167},{"date":"1396/12/02 12:08","price":1.9143},{"date":"1396/12/02 12:32","price":1.9095},{"date":"1396/12/02 13:00","price":1.9136},{"date":"1396/12/02 13:32","price":1.9162},{"date":"1396/12/02 14:00","price":1.9168},{"date":"1396/12/02 14:32","price":1.9218},{"date":"1396/12/02 15:32","price":1.9238},{"date":"1396/12/02 16:00","price":1.9293}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399