کمترین: 
64.43
بیشترین: 
65.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.17
زمان: 
12/2 16:00
قیمت نفت برنت امروز 2 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 65.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 00:00","price":65.08},{"date":"1396/12/02 00:32","price":65.11},{"date":"1396/12/02 01:00","price":65.12},{"date":"1396/12/02 03:00","price":65.06},{"date":"1396/12/02 05:08","price":64.81},{"date":"1396/12/02 06:00","price":64.84},{"date":"1396/12/02 06:32","price":64.86},{"date":"1396/12/02 07:08","price":64.84},{"date":"1396/12/02 07:32","price":64.78},{"date":"1396/12/02 08:00","price":64.66},{"date":"1396/12/02 08:32","price":64.61},{"date":"1396/12/02 09:00","price":64.66},{"date":"1396/12/02 09:32","price":64.69},{"date":"1396/12/02 10:00","price":64.77},{"date":"1396/12/02 11:32","price":64.8},{"date":"1396/12/02 12:08","price":64.78},{"date":"1396/12/02 12:32","price":64.43},{"date":"1396/12/02 13:00","price":64.59},{"date":"1396/12/02 13:32","price":64.75},{"date":"1396/12/02 14:00","price":64.69},{"date":"1396/12/02 14:32","price":64.92},{"date":"1396/12/02 15:32","price":64.95},{"date":"1396/12/02 16:00","price":65.17}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398