کمترین: 
60.97
بیشترین: 
61.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.48
زمان: 
12/2 16:00
قیمت نفت سبک امروز 2 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 اسفند 1396 , 61.48 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 00:00","price":61.59},{"date":"1396/12/02 00:32","price":61.64},{"date":"1396/12/02 01:00","price":61.62},{"date":"1396/12/02 03:00","price":61.66},{"date":"1396/12/02 04:00","price":61.63},{"date":"1396/12/02 04:32","price":61.61},{"date":"1396/12/02 05:08","price":61.3},{"date":"1396/12/02 05:32","price":61.28},{"date":"1396/12/02 06:00","price":61.36},{"date":"1396/12/02 06:32","price":61.35},{"date":"1396/12/02 07:08","price":61.28},{"date":"1396/12/02 07:32","price":61.2},{"date":"1396/12/02 08:00","price":61.08},{"date":"1396/12/02 08:32","price":61.04},{"date":"1396/12/02 09:00","price":61.06},{"date":"1396/12/02 09:32","price":61.13},{"date":"1396/12/02 10:00","price":61.2},{"date":"1396/12/02 10:32","price":61.17},{"date":"1396/12/02 11:00","price":61.23},{"date":"1396/12/02 11:32","price":61.2},{"date":"1396/12/02 12:08","price":61.22},{"date":"1396/12/02 12:32","price":60.97},{"date":"1396/12/02 13:00","price":61.14},{"date":"1396/12/02 13:32","price":61.27},{"date":"1396/12/02 14:00","price":61.12},{"date":"1396/12/02 14:32","price":61.28},{"date":"1396/12/02 15:32","price":61.27},{"date":"1396/12/02 16:00","price":61.48}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398