کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/2 16:08
قیمت dsعنوان امروز 2 اسفند 1396
قیمت dsعنواندر تاریخ 2 اسفند 1396 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/02 00:00","price":0},{"date":"1396/12/02 00:00","price":0},{"date":"1396/12/02 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 00:10","price":0},{"date":"1396/12/02 00:10","price":0},{"date":"1396/12/02 00:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 00:20","price":0},{"date":"1396/12/02 00:20","price":0},{"date":"1396/12/02 00:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 00:30","price":0},{"date":"1396/12/02 00:30","price":0},{"date":"1396/12/02 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 00:40","price":0},{"date":"1396/12/02 00:40","price":0},{"date":"1396/12/02 00:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 00:50","price":0},{"date":"1396/12/02 00:50","price":0},{"date":"1396/12/02 00:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 01:00","price":0},{"date":"1396/12/02 01:00","price":0},{"date":"1396/12/02 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 01:10","price":0},{"date":"1396/12/02 01:10","price":0},{"date":"1396/12/02 01:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 01:20","price":0},{"date":"1396/12/02 01:20","price":0},{"date":"1396/12/02 01:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 01:30","price":0},{"date":"1396/12/02 01:30","price":0},{"date":"1396/12/02 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 01:50","price":0},{"date":"1396/12/02 01:50","price":0},{"date":"1396/12/02 01:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 02:00","price":0},{"date":"1396/12/02 02:00","price":0},{"date":"1396/12/02 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 02:10","price":0},{"date":"1396/12/02 02:10","price":0},{"date":"1396/12/02 02:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 02:20","price":0},{"date":"1396/12/02 02:20","price":0},{"date":"1396/12/02 02:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 02:30","price":0},{"date":"1396/12/02 02:30","price":0},{"date":"1396/12/02 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 02:40","price":0},{"date":"1396/12/02 02:40","price":0},{"date":"1396/12/02 02:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 02:50","price":0},{"date":"1396/12/02 02:50","price":0},{"date":"1396/12/02 02:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 03:00","price":0},{"date":"1396/12/02 03:00","price":0},{"date":"1396/12/02 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 03:10","price":0},{"date":"1396/12/02 03:10","price":0},{"date":"1396/12/02 03:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 03:20","price":0},{"date":"1396/12/02 03:20","price":0},{"date":"1396/12/02 03:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 03:30","price":0},{"date":"1396/12/02 03:30","price":0},{"date":"1396/12/02 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 03:40","price":0},{"date":"1396/12/02 03:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 03:50","price":0},{"date":"1396/12/02 03:50","price":0},{"date":"1396/12/02 03:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 04:00","price":0},{"date":"1396/12/02 04:00","price":0},{"date":"1396/12/02 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 04:10","price":0},{"date":"1396/12/02 04:10","price":0},{"date":"1396/12/02 04:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 04:20","price":0},{"date":"1396/12/02 04:20","price":0},{"date":"1396/12/02 04:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 04:30","price":0},{"date":"1396/12/02 04:30","price":0},{"date":"1396/12/02 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 04:40","price":0},{"date":"1396/12/02 04:40","price":0},{"date":"1396/12/02 04:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 04:50","price":0},{"date":"1396/12/02 04:50","price":0},{"date":"1396/12/02 04:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 05:00","price":0},{"date":"1396/12/02 05:00","price":0},{"date":"1396/12/02 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 05:10","price":0},{"date":"1396/12/02 05:10","price":0},{"date":"1396/12/02 05:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 05:20","price":0},{"date":"1396/12/02 05:20","price":0},{"date":"1396/12/02 05:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 05:30","price":0},{"date":"1396/12/02 05:30","price":0},{"date":"1396/12/02 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 05:40","price":0},{"date":"1396/12/02 05:40","price":0},{"date":"1396/12/02 05:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 05:50","price":0},{"date":"1396/12/02 05:50","price":0},{"date":"1396/12/02 05:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 06:00","price":0},{"date":"1396/12/02 06:00","price":0},{"date":"1396/12/02 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 06:10","price":0},{"date":"1396/12/02 06:10","price":0},{"date":"1396/12/02 06:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 06:20","price":0},{"date":"1396/12/02 06:20","price":0},{"date":"1396/12/02 06:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 06:30","price":0},{"date":"1396/12/02 06:30","price":0},{"date":"1396/12/02 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 06:40","price":0},{"date":"1396/12/02 06:40","price":0},{"date":"1396/12/02 06:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 06:50","price":0},{"date":"1396/12/02 06:50","price":0},{"date":"1396/12/02 06:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 07:00","price":0},{"date":"1396/12/02 07:00","price":0},{"date":"1396/12/02 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 07:10","price":0},{"date":"1396/12/02 07:10","price":0},{"date":"1396/12/02 07:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 07:20","price":0},{"date":"1396/12/02 07:20","price":0},{"date":"1396/12/02 07:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 07:30","price":0},{"date":"1396/12/02 07:30","price":0},{"date":"1396/12/02 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 07:40","price":0},{"date":"1396/12/02 07:40","price":0},{"date":"1396/12/02 07:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 07:50","price":0},{"date":"1396/12/02 07:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 08:00","price":0},{"date":"1396/12/02 08:00","price":0},{"date":"1396/12/02 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 08:10","price":0},{"date":"1396/12/02 08:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 08:20","price":0},{"date":"1396/12/02 08:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 08:30","price":0},{"date":"1396/12/02 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 08:40","price":0},{"date":"1396/12/02 08:40","price":0},{"date":"1396/12/02 08:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 08:50","price":0},{"date":"1396/12/02 08:50","price":0},{"date":"1396/12/02 08:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 09:00","price":0},{"date":"1396/12/02 09:00","price":0},{"date":"1396/12/02 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 09:10","price":0},{"date":"1396/12/02 09:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 09:20","price":0},{"date":"1396/12/02 09:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 09:30","price":0},{"date":"1396/12/02 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 09:40","price":0},{"date":"1396/12/02 09:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 09:50","price":0},{"date":"1396/12/02 09:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 10:00","price":0},{"date":"1396/12/02 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 10:10","price":0},{"date":"1396/12/02 10:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 10:20","price":0},{"date":"1396/12/02 10:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 10:30","price":0},{"date":"1396/12/02 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 10:40","price":0},{"date":"1396/12/02 10:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 10:50","price":0},{"date":"1396/12/02 10:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 11:00","price":0},{"date":"1396/12/02 11:00","price":0},{"date":"1396/12/02 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 11:10","price":0},{"date":"1396/12/02 11:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 11:20","price":0},{"date":"1396/12/02 11:20","price":0},{"date":"1396/12/02 11:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 11:30","price":0},{"date":"1396/12/02 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 11:40","price":0},{"date":"1396/12/02 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 11:50","price":0},{"date":"1396/12/02 11:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 12:00","price":0},{"date":"1396/12/02 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 12:10","price":0},{"date":"1396/12/02 12:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 12:20","price":0},{"date":"1396/12/02 12:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 12:30","price":0},{"date":"1396/12/02 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 12:40","price":0},{"date":"1396/12/02 12:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 12:50","price":0},{"date":"1396/12/02 12:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 13:00","price":0},{"date":"1396/12/02 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 13:10","price":0},{"date":"1396/12/02 13:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 13:20","price":0},{"date":"1396/12/02 13:20","price":0},{"date":"1396/12/02 13:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 13:30","price":0},{"date":"1396/12/02 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 13:40","price":0},{"date":"1396/12/02 13:40","price":0},{"date":"1396/12/02 13:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 13:50","price":0},{"date":"1396/12/02 13:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 14:00","price":0},{"date":"1396/12/02 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 14:10","price":0},{"date":"1396/12/02 14:16","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 14:20","price":0},{"date":"1396/12/02 14:24","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 14:30","price":0},{"date":"1396/12/02 14:30","price":0},{"date":"1396/12/02 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 15:20","price":0},{"date":"1396/12/02 15:32","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 15:40","price":0},{"date":"1396/12/02 15:48","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 15:50","price":0},{"date":"1396/12/02 15:56","price":قیمت زنده},{"date":"1396/12/02 16:00","price":0},{"date":"1396/12/02 16:08","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398