کمترین: 
1.9196
بیشترین: 
1.9393
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9234
زمان: 
12/1 23:32
قیمت نفت کوره امروز 1 اسفند 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1.9234 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 04:08","price":1.9393},{"date":"1396/12/01 04:32","price":1.9385},{"date":"1396/12/01 05:00","price":1.9325},{"date":"1396/12/01 05:32","price":1.9284},{"date":"1396/12/01 06:00","price":1.9277},{"date":"1396/12/01 06:32","price":1.9307},{"date":"1396/12/01 07:08","price":1.9315},{"date":"1396/12/01 07:32","price":1.9314},{"date":"1396/12/01 08:08","price":1.9321},{"date":"1396/12/01 08:32","price":1.9326},{"date":"1396/12/01 09:00","price":1.9332},{"date":"1396/12/01 09:32","price":1.9329},{"date":"1396/12/01 10:00","price":1.9335},{"date":"1396/12/01 10:32","price":1.9337},{"date":"1396/12/01 11:08","price":1.9348},{"date":"1396/12/01 11:32","price":1.934},{"date":"1396/12/01 12:08","price":1.9339},{"date":"1396/12/01 12:32","price":1.9327},{"date":"1396/12/01 13:00","price":1.9304},{"date":"1396/12/01 13:32","price":1.9289},{"date":"1396/12/01 14:00","price":1.9237},{"date":"1396/12/01 14:32","price":1.9234},{"date":"1396/12/01 15:00","price":1.9236},{"date":"1396/12/01 15:32","price":1.9302},{"date":"1396/12/01 16:00","price":1.9299},{"date":"1396/12/01 16:32","price":1.9319},{"date":"1396/12/01 17:00","price":1.9284},{"date":"1396/12/01 17:32","price":1.9233},{"date":"1396/12/01 18:00","price":1.9298},{"date":"1396/12/01 18:32","price":1.9223},{"date":"1396/12/01 19:00","price":1.9292},{"date":"1396/12/01 19:32","price":1.9242},{"date":"1396/12/01 20:00","price":1.9196},{"date":"1396/12/01 20:32","price":1.9321},{"date":"1396/12/01 21:32","price":1.9336},{"date":"1396/12/01 22:00","price":1.9283},{"date":"1396/12/01 22:32","price":1.9352},{"date":"1396/12/01 23:00","price":1.9283},{"date":"1396/12/01 23:32","price":1.9234}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398