کمترین: 
2.564
بیشترین: 
2.648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.616
زمان: 
12/1 23:00
قیمت گاز طبیعی امروز 1 اسفند 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 2.616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:32","price":2.568},{"date":"1396/12/01 01:32","price":2.564},{"date":"1396/12/01 03:00","price":2.603},{"date":"1396/12/01 03:32","price":2.607},{"date":"1396/12/01 04:08","price":2.608},{"date":"1396/12/01 04:32","price":2.606},{"date":"1396/12/01 05:00","price":2.607},{"date":"1396/12/01 07:32","price":2.609},{"date":"1396/12/01 08:08","price":2.611},{"date":"1396/12/01 08:32","price":2.607},{"date":"1396/12/01 09:00","price":2.609},{"date":"1396/12/01 09:32","price":2.635},{"date":"1396/12/01 10:00","price":2.646},{"date":"1396/12/01 10:32","price":2.643},{"date":"1396/12/01 11:08","price":2.64},{"date":"1396/12/01 11:32","price":2.639},{"date":"1396/12/01 12:08","price":2.628},{"date":"1396/12/01 12:32","price":2.631},{"date":"1396/12/01 13:00","price":2.627},{"date":"1396/12/01 13:32","price":2.635},{"date":"1396/12/01 14:00","price":2.638},{"date":"1396/12/01 14:32","price":2.648},{"date":"1396/12/01 15:00","price":2.636},{"date":"1396/12/01 15:32","price":2.633},{"date":"1396/12/01 16:00","price":2.632},{"date":"1396/12/01 16:32","price":2.618},{"date":"1396/12/01 17:00","price":2.62},{"date":"1396/12/01 17:32","price":2.635},{"date":"1396/12/01 18:00","price":2.636},{"date":"1396/12/01 19:00","price":2.639},{"date":"1396/12/01 19:32","price":2.643},{"date":"1396/12/01 20:32","price":2.638},{"date":"1396/12/01 21:32","price":2.635},{"date":"1396/12/01 22:00","price":2.622},{"date":"1396/12/01 22:32","price":2.62},{"date":"1396/12/01 23:00","price":2.616}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398