کمترین: 
1.7465
بیشترین: 
1.7825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7465
زمان: 
12/1 23:00
قیمت بنزین امروز 1 اسفند 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 1.7465 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:32","price":1.751},{"date":"1396/12/01 01:32","price":1.781},{"date":"1396/12/01 03:00","price":1.7795},{"date":"1396/12/01 03:32","price":1.7785},{"date":"1396/12/01 04:08","price":1.7825},{"date":"1396/12/01 04:32","price":1.7815},{"date":"1396/12/01 05:00","price":1.7745},{"date":"1396/12/01 05:32","price":1.773},{"date":"1396/12/01 06:00","price":1.7715},{"date":"1396/12/01 06:32","price":1.7725},{"date":"1396/12/01 07:08","price":1.7735},{"date":"1396/12/01 07:32","price":1.773},{"date":"1396/12/01 08:08","price":1.7735},{"date":"1396/12/01 08:32","price":1.7745},{"date":"1396/12/01 09:32","price":1.775},{"date":"1396/12/01 10:00","price":1.7745},{"date":"1396/12/01 10:32","price":1.7748},{"date":"1396/12/01 11:08","price":1.7755},{"date":"1396/12/01 11:32","price":1.7735},{"date":"1396/12/01 12:08","price":1.773},{"date":"1396/12/01 12:32","price":1.7665},{"date":"1396/12/01 13:00","price":1.7675},{"date":"1396/12/01 13:32","price":1.7633},{"date":"1396/12/01 14:00","price":1.758},{"date":"1396/12/01 14:32","price":1.7575},{"date":"1396/12/01 15:00","price":1.759},{"date":"1396/12/01 15:32","price":1.7645},{"date":"1396/12/01 16:00","price":1.7635},{"date":"1396/12/01 16:32","price":1.7655},{"date":"1396/12/01 17:00","price":1.7629},{"date":"1396/12/01 17:32","price":1.7615},{"date":"1396/12/01 18:00","price":1.7655},{"date":"1396/12/01 18:32","price":1.7665},{"date":"1396/12/01 19:00","price":1.7648},{"date":"1396/12/01 19:32","price":1.7575},{"date":"1396/12/01 20:00","price":1.7543},{"date":"1396/12/01 20:32","price":1.761},{"date":"1396/12/01 21:32","price":1.7605},{"date":"1396/12/01 22:00","price":1.7536},{"date":"1396/12/01 22:32","price":1.7575},{"date":"1396/12/01 23:00","price":1.7465}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398