کمترین: 
62.09
بیشترین: 
62.89
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.89
زمان: 
12/1 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 1 اسفند 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 62.89 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:32","price":62.09},{"date":"1396/12/01 01:32","price":62.41},{"date":"1396/12/01 16:32","price":62.89}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398