کمترین: 
61.55
بیشترین: 
62.55
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.73
زمان: 
12/1 23:00
قیمت نفت سبک امروز 1 اسفند 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 61.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:32","price":61.55},{"date":"1396/12/01 01:32","price":62.38},{"date":"1396/12/01 03:00","price":62.36},{"date":"1396/12/01 03:32","price":62.38},{"date":"1396/12/01 04:08","price":62.55},{"date":"1396/12/01 04:32","price":62.48},{"date":"1396/12/01 05:00","price":62.27},{"date":"1396/12/01 05:32","price":62.23},{"date":"1396/12/01 06:00","price":62.06},{"date":"1396/12/01 06:32","price":62.13},{"date":"1396/12/01 07:08","price":62.21},{"date":"1396/12/01 07:32","price":62.17},{"date":"1396/12/01 08:08","price":62.2},{"date":"1396/12/01 08:32","price":62.27},{"date":"1396/12/01 09:32","price":62.23},{"date":"1396/12/01 10:00","price":62.2},{"date":"1396/12/01 10:32","price":62.22},{"date":"1396/12/01 11:08","price":62.27},{"date":"1396/12/01 11:32","price":62.19},{"date":"1396/12/01 12:08","price":62.2},{"date":"1396/12/01 12:32","price":62.11},{"date":"1396/12/01 13:00","price":62.12},{"date":"1396/12/01 13:32","price":62.02},{"date":"1396/12/01 14:00","price":61.8},{"date":"1396/12/01 14:32","price":61.81},{"date":"1396/12/01 15:00","price":61.84},{"date":"1396/12/01 15:32","price":62.01},{"date":"1396/12/01 16:00","price":61.92},{"date":"1396/12/01 16:32","price":62.01},{"date":"1396/12/01 17:00","price":61.91},{"date":"1396/12/01 17:32","price":61.7},{"date":"1396/12/01 18:00","price":61.83},{"date":"1396/12/01 18:32","price":61.8},{"date":"1396/12/01 19:00","price":61.73},{"date":"1396/12/01 19:32","price":61.7},{"date":"1396/12/01 20:00","price":61.77},{"date":"1396/12/01 20:32","price":62.09},{"date":"1396/12/01 21:32","price":62.13},{"date":"1396/12/01 22:00","price":61.8},{"date":"1396/12/01 22:32","price":61.94},{"date":"1396/12/01 23:00","price":61.73}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399