کمترین: 
12586
بیشترین: 
12719
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12634
زمان: 
12/1 21:40
قیمت دینار بحرین امروز 1 اسفند 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 1 اسفند 1396 , 12634 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:10","price":12719},{"date":"1396/12/01 01:10","price":12634},{"date":"1396/12/01 11:10","price":12587},{"date":"1396/12/01 11:20","price":12586},{"date":"1396/12/01 13:40","price":12634},{"date":"1396/12/01 18:10","price":12635},{"date":"1396/12/01 18:20","price":12634},{"date":"1396/12/01 20:50","price":12656},{"date":"1396/12/01 21:40","price":12634}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398