کمترین: 
571
بیشترین: 
578.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576.38
زمان: 
12/1 23:00
قیمت گازوئیل امروز 1 اسفند 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 576.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:00","price":576.5},{"date":"1396/12/01 00:32","price":571},{"date":"1396/12/01 01:32","price":576.13},{"date":"1396/12/01 02:00","price":576.25},{"date":"1396/12/01 05:00","price":576.38},{"date":"1396/12/01 05:32","price":575.88},{"date":"1396/12/01 06:00","price":574.88},{"date":"1396/12/01 06:32","price":575.5},{"date":"1396/12/01 07:08","price":576.13},{"date":"1396/12/01 08:08","price":576.25},{"date":"1396/12/01 08:32","price":576.63},{"date":"1396/12/01 09:00","price":576.88},{"date":"1396/12/01 11:08","price":577.63},{"date":"1396/12/01 11:32","price":577.38},{"date":"1396/12/01 12:08","price":577.13},{"date":"1396/12/01 12:32","price":575.88},{"date":"1396/12/01 13:00","price":575.63},{"date":"1396/12/01 13:32","price":574.63},{"date":"1396/12/01 14:00","price":573.38},{"date":"1396/12/01 15:00","price":573.63},{"date":"1396/12/01 15:32","price":575.63},{"date":"1396/12/01 16:32","price":576.13},{"date":"1396/12/01 17:00","price":574.63},{"date":"1396/12/01 17:32","price":573.63},{"date":"1396/12/01 18:00","price":575.88},{"date":"1396/12/01 19:32","price":575.38},{"date":"1396/12/01 20:00","price":574.88},{"date":"1396/12/01 20:32","price":577.38},{"date":"1396/12/01 21:32","price":578.88},{"date":"1396/12/01 22:00","price":576.63},{"date":"1396/12/01 22:32","price":577.75},{"date":"1396/12/01 23:00","price":576.38}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398