کمترین: 
64.88
بیشترین: 
65.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.17
زمان: 
12/1 23:00
قیمت نفت برنت امروز 1 اسفند 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 اسفند 1396 , 65.17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/12/01 00:00","price":65.54},{"date":"1396/12/01 00:32","price":64.88},{"date":"1396/12/01 01:32","price":65.53},{"date":"1396/12/01 02:00","price":65.54},{"date":"1396/12/01 02:32","price":65.59},{"date":"1396/12/01 03:00","price":65.62},{"date":"1396/12/01 05:00","price":65.44},{"date":"1396/12/01 06:00","price":65.25},{"date":"1396/12/01 06:32","price":65.33},{"date":"1396/12/01 07:08","price":65.42},{"date":"1396/12/01 07:32","price":65.41},{"date":"1396/12/01 08:08","price":65.44},{"date":"1396/12/01 08:32","price":65.46},{"date":"1396/12/01 09:00","price":65.47},{"date":"1396/12/01 09:32","price":65.48},{"date":"1396/12/01 10:00","price":65.47},{"date":"1396/12/01 10:32","price":65.49},{"date":"1396/12/01 11:08","price":65.58},{"date":"1396/12/01 11:32","price":65.53},{"date":"1396/12/01 12:08","price":65.47},{"date":"1396/12/01 12:32","price":65.33},{"date":"1396/12/01 13:32","price":65.2},{"date":"1396/12/01 14:00","price":64.94},{"date":"1396/12/01 14:32","price":64.92},{"date":"1396/12/01 15:00","price":64.94},{"date":"1396/12/01 15:32","price":65.19},{"date":"1396/12/01 16:00","price":65.12},{"date":"1396/12/01 16:32","price":65.19},{"date":"1396/12/01 17:00","price":65.08},{"date":"1396/12/01 17:32","price":64.94},{"date":"1396/12/01 18:00","price":65.12},{"date":"1396/12/01 18:32","price":65.16},{"date":"1396/12/01 19:32","price":65.17},{"date":"1396/12/01 20:00","price":65.11},{"date":"1396/12/01 20:32","price":65.46},{"date":"1396/12/01 21:32","price":65.56},{"date":"1396/12/01 22:00","price":65.28},{"date":"1396/12/01 22:32","price":65.39},{"date":"1396/12/01 23:00","price":65.17}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399