کمترین: 
62.41
بیشترین: 
62.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.41
زمان: 
11/30 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 30 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 بهمن 1396 , 62.41 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/30 16:32","price":62.41}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399